Uitkomsten vergadering veiligheidsbestuur 25 juni

In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB) zijn twee rapportages besproken over de ontstane onrust binnen Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV): het belevingsonderzoek onder vrijwilligers van BGV van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) en de evaluatie van het vrijwilligersbeleid van BGV door Bureau Fazili. Naar aanleiding van beide rapporten heeft het AB besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen met als doel vast te stellen of de brandweer voldoende is toegerust op de toekomstige ontwikkelingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Hiemstra in samenwerking met de heer Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid. De eerste uitkomsten van het onderzoek worden medio oktober a.s. verwacht.

Verder heeft het AB opnieuw gesproken over het voorstel van het regionaal middenkader voor een andere variant van variabele voertuigbezetting: het concept van TS2 en TS-flex. In deze variant rukt de TS2 zeven dagen per week, 24 uur per dag direct uit vanuit vier steunpunten. Daarnaast rukt vanuit de posten een tankautospuit uit met, afhankelijk van het aantal beschikbare personen, minimaal vier en maximaal zes personen.

Het oorspronkelijke concept van TS2+TS4 bleek bij brandweerposten met veel inzetbare vrijwilligers onvoldoende draagvlak te hebben, waarna het regionaal middenkader na intensief overleg met de achterban met de TS-flex variant is gekomen.

De aanpassing naar de TS-flex variant heeft enkele consequenties tot gevolg die nog verder uitgewerkt moeten worden. Een van die consequenties die nu al duidelijk is, is dat de geplande implementatie van variabele voertuigbezetting op 1 juli a.s. op de posten Blaricum, Huizen en Laren tot komend najaar wordt uitgesteld.

Het AB heeft over het voorstel nog niet definitief besloten, mede omdat twee posten (Nederhorst den Berg en ’s-Graveland) hun steun aan dit nieuwe concept hebben onthouden. Post Blaricum heeft aangegeven dat zij pas later een standpunt innemen.

In het AB is afgesproken dat regionaal commandant John van der Zwan en burgemeester Martijn Smit van gemeente Wijdemeren samen beide posten zullen bezoeken om een terugkoppeling te geven van de discussie in het AB. Ook zullen zij ingaan op de brief en de argumentatie hierin die beide posten aan het AB hebben gestuurd.

Over het voorstel concept TS2- TS flex neemt het AB in zijn vergadering van 24 september een besluit. In dezelfde vergadering zal het AB ook een besluit nemen over de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) die onlangs is gehouden bij BGV, mede naar aanleiding van de invoering van variabele voertuigbezetting. Totdat definitief is dat het TS2-TS flex concept wordt ingevoerd, wordt er uitgerukt volgens het variabele voertuigconcept zoals het nu operationeel is met een TS2 vanuit Weesp en Bussum en een TS4 vanuit omringende posten.