Geschillencommissie brengt advies uit over verzoek gemeenteraad Blaricum voor aanvullende dienstverlening

In november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB) besloten tot uitname van negen voertuigen, één per deelnemende gemeente. In december jl. besloot het AB de voorgenomen uitname te effectueren. De gemeenteraad van Blaricum heeft hierop een aanvraag tot aanvullende dienstverlening ingediend, met als strekking dat de uit te nemen tweede tankautospuit ten behoeve van het regionaal rietkapteam alsnog behouden kon worden. Het AB heeft hier echter niet mee ingestemd. De gemeenteraad van Blaricum was het niet eens met de argumentatie van het AB en heeft vervolgens verzocht tot het instellen van een geschillencommissie.

Volgens het reglement geschillencommissie brengt een dergelijke commissie een advies uit over de mogelijkheden om de partijen die bij het geschil zijn betrokken, in overeenstemming te brengen. De commissie die zich boog over het geschil tussen het AB en de gemeenteraad van Blaricum heeft 25 juni jl. een openbare hoorzitting gehouden.

Tijdens de hoorzitting is met name ingezoomd op artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling. Hierin wordt gesproken over een verzoek tot aanvullende dienstverlening waarover het AB kan beslissen. De commissie is tot de conclusie gekomen dat dit artikel op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. Echter, het besluit om het verzoek van de gemeenteraad van Blaricum af te wijzen is niet in strijd met dit artikel.

Op basis van de standpunten van beide partijen tijdens de hoorzitting is de geschillencommissie tot het volgende advies gekomen.

De commissie adviseert om artikel 12 uit de Gemeenschappelijke regeling te verduidelijken waardoor meerdere interpretaties over besluiten in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Verder is geadviseerd dat de werkwijze van de rietkapteams van post Laren en post Blaricum op korte termijn uniform moet worden en moeten de inzet, werkwijze en resultaten bij een rietkapbrand door een onafhankelijke partij worden gemonitord. En tot slot adviseert de commissie een onafhankelijke partij als mediator in te zetten om de relatie en de communicatie tussen de gemeente Blaricum, post Blaricum en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te herstellen.

De Veiligheidsregio wil graag samen met de gemeenteraad van Blaricum werken aan een goede afronding van dit proces en is vol vertrouwen dat het een opmaat is voor goede verdere samenwerking in de toekomst.

Het advies van de geschillencommissie wordt geagendeerd voor het AB van 24 september a.s.