Uitkomsten vergadering veiligheidsbestuur 24 september

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft opnieuw gesproken over het voorstel van het regionaal middenkader voor een andere variant van variabele voertuigbezetting: het concept van TS2 en TS-flex. In deze variant rukt de TS2 zeven dagen per week, 24 uur per dag direct uit vanuit vier steunpunten. Daarnaast rukt vanuit de posten een tankautospuit uit met, afhankelijk van het aantal beschikbare personen, minimaal vier en maximaal zes personen. Het AB zou oorspronkelijk in de vergadering van 24 september over dit voorstel een besluit nemen, maar heeft de besluitvorming opgeschort naar de vergadering van 12 november. Dit heeft te maken met de onlangs bij Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) gehouden risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze RI&E is gehouden mede naar aanleiding van de invoering van variabele voertuigbezetting. Het AB vindt dat de Ondernemingsraad (OR) van BGV voldoende tijd moet krijgen om de RI&E te beoordelen. En ook het regionaal middenkader moet volgens het AB voldoende gelegenheid krijgen de voorwaarden uit de RI&E voor de TS-flex uit te werken.

Voor de planning met betrekking tot de verdere invoering van variabele voertuigbezetting heeft dit de volgende gevolgen.

Post Huizen en post Weesp gaan per 20 november a.s. 24 uur per dag, zeven dagen per week over op TS-flex. Op die datum voert post Bussum de gewijzigde bemensing in en tot slot gaat post Loosdrecht op 2 februari 2015 24 uur per dag, zeven dagen per week over op TS-flex. Hiermee is de volledige invoering van variabele voertuigbezetting in de regio Gooi en Vechtstreek dan een feit.  Een en ander uiteraard onder voorbehoud van positieve besluitvorming door het AB op 12 november.

 

Het AB heeft op 10 juli jl. een persbericht uitgedaan over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad van Blaricum voor aanvullende dienstverlening. De commissie die zich boog over het geschil tussen het AB en de gemeenteraad van Blaricum heeft 25 juni jl. een openbare hoorzitting gehouden. Tijdens de hoorzitting is met name ingezoomd op artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling. Hierin wordt gesproken over een verzoek tot aanvullende dienstverlening waarover het AB kan beslissen. De commissie is tot de conclusie gekomen dat dit artikel op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. Echter, het besluit om het verzoek van de gemeenteraad van Blaricum af te wijzen is niet in strijd met dit artikel.

Op basis van de standpunten van beide partijen tijdens de hoorzitting is de geschillencommissie tot het volgende advies gekomen.

De commissie adviseert om artikel 12 uit de Gemeenschappelijke regeling te verduidelijken waardoor meerdere interpretaties over besluiten in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in een tijdelijke werkgroep waarin gemeenteraden samen met de Veiligheidsregio onder andere de taken en de rollen naar elkaar toe onder de loep zullen nemen.

Verder is geadviseerd dat de werkwijze van de rietkapteams van post Laren en post Blaricum op korte termijn uniform moet worden en moeten de inzet, werkwijze en resultaten bij een rietkapbrand door een onafhankelijke partij worden gemonitord. De werkwijze van beide teams is intussen geëvalueerd en geüniformeerd. Het rietkapteam van post Blaricum krijgt een aanhangwagen ter beschikking; deze wordt medio november in gebruik genomen. De uitname van het tweede blusvoertuig van Blaricum blijft echter een feit. De inzet, werkwijze en resultaten bij rietkapbranden worden net als de andere werkzaamheden door de brandweerorganisatie nauwkeurig gemonitord.

De commissie adviseert tot slot een onafhankelijke partij als mediator in te zetten om de relatie en de communicatie tussen de gemeente Blaricum, post Blaricum en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te herstellen. Het AB ziet geen directe aanleiding op dit moment een mediator in te zetten. Aan het verbeteren van de onderlinge relatie wordt vanuit het management van de brandweer gewerkt door vooral het clusterhoofd dat nu verantwoordelijk is voor post Blaricum. De relatie en de verhoudingen tussen de Veiligheidsregio en de gemeente komen indirect aan bod in de eerder genoemde tijdelijke werkgroep.

 

In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB) heeft het AB besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen met als doel vast te stellen of de brandweer voldoende is toegerust op de toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door bureau Hiemstra & De Vries in samenwerking met de heer prof. Ira Helsloot, is nog niet helemaal afgerond. De onderzoekers hebben een mondelinge tussenrapportage aan het AB uitgebracht. Het eindrapport wordt in het AB van november behandeld.