Systeemevaluatie NOS-incident gepubliceerd

Het incident op het Media Park van 29 januari jl. waarbij een jongeman zich korte tijd toegang wist te verschaffen tot de studio’s van de NOS, is goed aangepakt. Toch kan het versimpelen van de crisisoverlegstructuur bij onverhoopte volgende gelegenheden, de kans op miscommunicatie verkleinen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de bijgevoegde systeemevaluatie, uitgevoerd door extern onderzoeksbureau Crisislab.

De evaluatie vond plaats op verzoek van burgemeester Pieter Broertjes, voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, in afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) en politie Midden Nederland. De uitkomsten van de evaluatie helpen om de hulpverlening en crisisbeheersing te verbeteren. Het rapport geeft, op basis van tientallen gesprekken met betrokken overheidsfunctionarissen, aan dat het resultaat van het overheidsoptreden grosso modo goed was. Dat wat moest gebeuren, gebeurde in essentie: een snelle overmeestering van de jongeman, het afzetten van de plaats incident, functionarissen die soms nog eerder dan de formele alarmering opkwamen en doorzoekingen in het NOS-gebouw die ervoor zorgden dat de dreiging op Media Park definitief ontkracht kon worden. Ook vonden meteen landelijke onderzoeken plaats naar de achtergrond van de dader en was er nog dezelfde avond een persmoment van de driehoek, waarin OM, politie en gemeente informatie en uitleg gaven over de situatie.

Betere overlegstructuur
Pieter Broertjes: “De belangrijkste verbeterpunten zitten in de crisisorganisatiestructuur. Er ontstonden twee crisisorganisaties, de zogeheten driehoek waar OM, politie en burgemeester in plaats hebben, en de GRIP crisisorganisatie, die verantwoordelijk is voor de multidisciplinaire inzet. Gedurende het incident hadden beide crisisorganisaties onvoldoende contact met elkaar, zo stellen de onderzoekers. Een gevolg hiervan was bijvoorbeeld dat de driehoek in de persbijeenkomst geen informatie kon geven over het soort wapen dat de dader bij zich droeg. Dat bleek een nepwapen te zijn, maar die informatie werd pas later op de avond bij ons bekend. Ook had de informatievoorziening naar buiten toe sneller kunnen plaatsvinden.”

Het advies is dan ook om bij toekomstige terroristische dreigingen een meer eenduidige crisisstructuur te formeren en dit de driehoekstructuur te laten zijn. Tevens is het advies om bij dergelijke incidenten ook o.a. een operationeel leider vanuit de Veiligheidsregio toe te voegen aan de driehoek, die aldus een ‘vierhoek’ wordt. De aanbevelingen zijn opgepakt binnen de Veiligheidsregio. Daarbij worden planvorming, rolverdeling en procedures onder de loep genomen. Er zal vaker geoefend worden met verschillende crisisscenario’s.

Maatregelen
Naar aanleiding van het incident hebben politie, Veiligheidsregio en gemeente maatregelen genomen om de samenwerking met de partijen op het Media Park te verbeteren. Zo vindt daar sinds dit voorjaar maandelijks overleg plaats over aangelegenheden die betrekking hebben op onder meer de veiligheid op het complex in een ‘kernteam’ met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Ook zijn er extra camera’s geïnstalleerd, onderlinge afspraken gemaakt voor het inrichten van crisiscentra, opvanglocaties en locaties voor bedrijfshulpverlening. De politie heeft aanvalsplannen opgesteld voor diverse gebouwen. Daarnaast is de onderlinge alarmering en informatiemanagement verbeterd met behulp van nieuwe alarmeringslijsten en belgroepen.

Klik op onderstaande link om het hele rapport te lezen:

Systeemevaluatie NOS-incident, (Pdf, 1,77Mb) – juni 2015