Leger des Heils neemt organisatie opvang vluchtelingen over

Vanaf woensdag 21 oktober vindt de opvang van de ongeveer honderd vluchtelingen op Crailo plaats door hulporganisatie Leger des Heils.

Deze organisatie draagt zorg voor een professionele begeleiding van de vluchtelingen, onder meer door het bieden van dagbesteding en het zorgen voor een rustige leefomgeving.

De gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek, verenigd in het ‘Opvangverbond’, hebben maandagochtend een contract met het Leger des Heils gesloten voor maximaal een half jaar. De bestuurlijke regie over de opvang blijft in handen van de Veiligheidsregio. Zodra het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de coördinatie op Crailo overneemt, eindigt de overeenkomst met het Leger des Heils. De regio stuurt het COA een brief met het verzoek om die opvang zo spoedig mogelijk op zich te nemen.

De uitgaven voor de inhuur van het Leger des Heils worden door de regio beschikbaar gesteld. De regio zal deze uitgaven ten dele compenseren uit de door het COA ter beschikking gestelde vergoeding voor de opvang. Het overige deel van de kosten wordt omgeslagen over de regiogemeenten via een verdeelsleutel.

De regio onderzoekt ondertussen samen met de provincie Noord-Holland de inzet van Crailo als locatie voor noodopvang van vluchtelingen voor een periode van maximaal twee jaar.

Het COA heeft elke vluchteling die zich een week geleden vanuit Wijdemeren op Crailo meldde, geregistreerd. Elke af- en aanmelding binnen de groep – van ongeveer 100 personen – sindsdien, wordt bijgehouden. Het staat de vluchtelingen vrij om zich naar elders te begeven; Crailo is geen gevangenis. Overigens verloopt de opvang tot op heden zonder incidenten.

Op woensdag 21 oktober vindt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de identificatie plaats van alle vluchtelingen van Crailo. Deze identificatie vindt plaats op een speciaal daartoe ingerichte tijdelijke post van de vreemdelingenpolitie te Leusden. Daarmee wordt voor elke vluchteling duidelijk welke vorm de verdere procedure krijgt.