Beleidsplan 2016-2019 definitief vastgesteld

Het beleidsplan schetst het voorgenomen beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de komende vier jaar. Naast een aantal algemene, integrale beleidsthema’s, beschrijft het voorgenomen beleid voor de domeinen crisisbeheersing & rampenbestrijding, brandweer, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg.

Afgelopen september hebben wij het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 voorlopig vastgesteld. De afgelopen periode heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenteraden, omliggende veiligheidsregio’s, het waterschap en de politie. We willen alle partners bedanken voor hun reacties en betrokkenheid.

Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van het beleidsplan. Zo is de relatie met het voorafgaande beleidsplan verduidelijkt. Verder is bij de aanpak van prioritaire risico’s duidelijk gemaakt dat voor alle overige risico’s een basisniveau gehanteerd wordt. Aan de prioritaire risico’s is er één toegevoegd (brand in een gebouw met niet of verminderd zelfredzame personen). Bij het beleidsthema brandveilig leven is eveneens aandacht voor preventie in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen expliciet opgenomen.

Het beleidsplan is nu definitief vastgesteld en zal jaarlijks worden herijkt.
Download het Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016-2019