Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de slag met ontwikkelpunten

Op donderdag 2 juli is door de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus het Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport, dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid gemiddeld eens in de drie jaar wordt opgesteld, brengt in beeld hoe de 25 veiligheidsregio’s in Nederland uitvoering geven aan enkele onderdelen van de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het rapport dat nu aan de Tweede Kamer is aangeboden, schetst een beeld van het functioneren van de verschillende veiligheidsregio’s aan de hand van vier thema’s: operationele prestaties, kwaliteitszorg, samenwerking en borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen. Alle veiligheidsregio’s hebben volgens de opstellers van het rapport een positieve ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Dit geldt ook voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Uit het rapport komen ook een aantal ontwikkelpunten naar voren. Zo moet er meer sturing komen op samenwerkingsafspraken en is het wenselijk dat er meer zicht komt op de prestaties van de veiligheidsregio’s. Ook kan er meer aandacht worden besteed aan uniformering van de kwaliteitszorg. De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Pieter Broertjes, geeft aan deze ontwikkelpunten te herkennen. Middels de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland wordt al gewerkt aan kwaliteitsverbetering, zoals bijvoorbeeld door de samenvoeging van de meldkamers van beide regio’s per 15 september aanstaande. De ontwikkelpunten worden in de komende periode door de veiligheidsregio verder opgepakt.

Sinds de uitbraak van COVID19 in maart van dit jaar, zijn de taken van de veiligheidsregio’s op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing een stuk concreter geworden voor een groot publiek. Het komt er in het kort op neer dat organisaties zoals brandweer, bevolkingszorg, politie en gemeenten intensief samenwerken om zich voor te bereiden op en te handelen in geval van rampen en crises. Hierbij werken zij samen met andere organisaties zoals GGD, Rijkswaterstaat, Defensie, waterschap en nutsbedrijven.

Meer informatie over het periodiek is te vinden op de website van de Rijksoverheid.