Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek John van der Zwan ook nieuwe commandant Brandweer Flevoland

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland benoemt John van der Zwan per 1 november 2018 voor in ieder geval twee jaar als commandant Brandweer Flevoland. Hij combineert deze functie met zijn huidige werk als commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek. Cees Verdam start vanaf dezelfde datum en voor dezelfde periode als voorzitter van de Veiligheidsdirectie en secretaris van het bestuur Veiligheidsregio Flevoland. Hij doet dit naast zijn functie als directeur Publieke Gezondheid Flevoland.
Zie voor meer informatie bijgevoegd persbericht.

Gezamenlijk persbericht Benoemingen Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Uitkomsten onderzoek storing meldkamer brandweer

Op vrijdag 13 april 2018 is Brandweer Gooi en Vechtstreek uitgerukt voor een brand in een woning in Weesp. Ter plaatse bleek dat er een explosie had plaatsgevonden en dat er één persoon was overleden.

Tijdens de eerste alarmering trad er een storing op in het alarmeringssysteem van de meldkamer in Naarden. Daardoor werd alleen een TS-2 gealarmeerd en niet de overige eenheden van Post Weesp. Hierop werden, conform procedure, de eenheden van naburige brandweerposten uit Diemen en Driemond (Amsterdam Amstelland) gealarmeerd.

De commandant van Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en naar de storing op de meldkamer. Dit onderzoek is afgerond en voor de zomer aangeboden aan de Inspectie Veiligheid en Justitie. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

  • De bemanning van het eerst aankomende voertuig (TS-2) heeft de inzet veilig, effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.
  • De samenwerking met het tweede voertuig (uit Diemen/Driemond) is goed verlopen, onder meer omdat de bevelvoerder van het wteede voertuig bekend was met de variabele voertuigbezetting van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Aanbeveling is om aanpalende regio’s hierover meer te informeren.
  • Het blijft onduidelijk waardoor de storing in het alarmeringssysteem van de meldkamer precies is ontstaan. Desondanks is het goed om dit soort storingen altijd te onderzoeken om te trachten de oorzaak te achterhalen.
  • Uit het onderzoek blijkt overigens ook, dat de centralist het incident heeft afgehandeld naar wat op dat moment in zijn vermogen lag.
  • De vrijwilligers en de postcommandant waren uiteraard niet blij met de ontstane situatie en hebben contact gezocht met de meldkamer. Hoe begrijpelijk ook, dit leverde extra druk op in de meldkamer. Aanbeveling is dan ook om de vrijwilligers en de bevelvoerders meer inzicht te geven in het werk van de centralist (bewustwording en onderling begrip stimuleren).

De Inspectie van Veiligheid & Justitie heeft het onderzoek op juistheid en betrouwbaarheid gevalideerd en haar bevindingen gepubliceerd op haar website. Als aanvullende notie geeft de Inspectie aan dat de veiligheid op één aspect beter geborgd had moet worden: de TS2-bemanning heeft namelijk tijdens het incident op enig moment niet volledig het TS2-protocol gevolgd, waar dit wel had gemoeten. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft continu aandacht voor het verbeteren van de veiligheid en de protocollen die deze veiligheid moeten waarborgen. Het spreekt vanzelf dat wij de aanbeveling van de Inspectie opvolgen en het betreffende protocol nogmaals onder de aandacht van de TS2-bemanning gaan brengen en oefenen.

De brief met bevindingen van de Inspectie van Veiligheid & Justitie treft u aan op haar website:
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/brieven/2018/09/14/validatie-incidentenonderzoek-weesp-13-april-2018

Het onderzoeksverslag vindt u terug op onze website:
Onderzoeksrapport-weesp_3.0.pdf

 

 

 

Landelijk onderzoek: brandweerzorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in orde

De brandweerzorg in regio Gooi en Vechtstreek is goed in orde. Een gisteren gepubliceerd onderzoek naar de kwaliteit van brandweerzorg in de 25 veiligheidsregio’s in Nederland stelt met name verbeteringen voor op het gebied van verslaglegging.

Het ‘Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio’ is in de jaren 2016 en 2017 uitgevoerd door de inspectiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (inmiddels Justitie en Veiligheid). De onderzoekers constateerden dat het ‘dekkingsplan’, dat aangeeft of Brandweer Gooi en Vechtstreek in staat is om effectief en tijdig te reageren op calamiteiten, in orde is. Ook het ‘brandrisicoprofiel’, dat risicovolle plaatsen in de regio in kaart brengt, voldoet aan de eisen. Wel adviseren de onderzoekers het bestuur van de veiligheidsregio om regelmatiger ‘updates’ te verzorgen.

De onderzoekers hebben drie criteria rond de uitruk – in jargon: ‘repressieve brandweerzorg’ – extra onder de loep genomen: de opkomsttijden, de samenstelling van de uitrukkende eenheden en de beschikbaarheid van het brandweerpersoneel.

Opkomsttijden
De onderzoekers hebben in het hele land de tijdspanne gemeten tussen een melding en het op de plaats van de melding arriveren van het tweede brandweervoertuig – in jargon: een TS6 ofwel ‘basisbrandweereenheid’. Ze constateren dat die in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek onder de norm is die landelijk is vastgesteld in het ‘besluit Veiligheidsregio’s’. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft er echter eerder voor gekozen om voor het vaststellen van die opkomsttijd het eerst arriverende voertuig van de basiseenheid als ijkpunt te nemen. Hiermee wijkt  Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek af van de landelijke lijn. Dat is overigens bij meerdere regio’s het geval.

De inspecteurs stelden echter tegelijkertijd vast dat in deze regio het eerst arriverende voertuig – in jargon: een TS-2 of TS-Flex – in staat is om relatief zwaarwegende taken zorgvuldig, vakbekwaam en veilig uit te voeren. Dit is het resultaat van de in deze regio gehanteerde opzet van ‘Variabele Voertuigbezetting’. Het rendement van deze opzet uit zich in een snellere hulpverlening aan de burger en geeft uitvoering aan de missie van de brandweer: minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. Dat rendement ligt in lijn met de landelijk onder de noemer ‘Uitruk Op Maat’ gehanteerde norm. Brandweer Gooi en Vechtstreek sluit zich dan ook aan bij de oproep van Brandweer Nederland om scherpere en realistischere opkomsttijden vast te leggen.

Het bestuur van de veiligheidsregio kan volgens de onderzoekers wel beter worden geïnformeerd over dat rendement. Brandweer Gooi en Vechtstreek is anticiperend hierop gestart met het periodiek monitoren van de prestaties. De aanbevelingen van de inspectie worden bij de doorontwikkeling van de repressieve organisatie verwerkt in het dekkingsplan. Dat wordt dit jaar opgesteld.

Samenstelling eenheden
Op de TS-2 moet vaker dan nu het geval is een bevelvoerder zitten om de effectiviteit van de inzet verder te vergroten, stellen de onderzoekers. Aan de opleiding van personeel tot bevelvoerder wordt al vanaf 2015 gewerkt; inmiddels zijn er al veel mensen opgeleid. Ook dit is meegenomen bij de doorontwikkeling van de repressieve organisatie.

Beschikbaarheid van het brandweerpersoneel
De brandweer beschikt over een ‘beschikbaarheidssysteem’ dat gekoppeld is aan de centrale meldkamer. Bij eventuele onderbezetting van een eenheid kan zo meteen een naburige post worden ingeschakeld. Postcommandanten hebben nu reeds groot inzicht in de inzet van personeel op hun post. De veiligheid voor burgers en objecten loopt daarmee geen gevaar.

Commandant John van der Zwan is blij met het regiobeeld: “Het rapport toont aan dat de innovaties die het korps een aantal jaren geleden is begonnen, resultaat beginnen op te leveren. Het meetmoment van de Inspectie is al enige tijd geleden en we hebben natuurlijk sindsdien niet stilgezeten. We hebben ons uitruksysteem verder ontwikkeld, samen met onze medewerkers , maar vooral ook onze vrijwilligers. We zijn er nog niet, maar we zetten zeker stappen. We streven naar een meer dynamische en flexibelere repressieve brandweerorganisatie. De veiligheid van de inwoners en het brandweerpersoneel staan ook in de opzet van Variabele Voertuigbezetting voorop. De aanbevelingen die de Inspectie doet, zoals het vastleggen van veranderingen in brandrisico’s, zijn aanknopingspunten om onze brandweerzorg nog verder te versterken. Daarnaast zetten wij ook in op preventie om branden sneller te ontdekken en alarmering te versnellen. Dat doen we vanuit het (landelijke) programma Brandveilig Leven.”

Dagelijks bestuurslid Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum en portefeuillehouder brandweer binnen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, is tevreden met de resultaten. “De constatering van de Inspectie dat het huidige uitruksysteem veilig en adequaat is, wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de repressieve brandweerzorg. Die is niet bedoeld om een volledig nieuw systeem te ontwikkelen, maar vooral om de winstpunten uit het huidige systeem als input te gebruiken. Zo kunnen we de landelijke beleidslijn, Uitruk Op Maat, goed implementeren. Bij die doorontwikkeling wordt nadrukkelijk ook de input van vrijwilligers en de medewerkers meegenomen.”

Voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes is blij dat dit langverwachte rapport er nu is. Ook is hij tevreden met de overwegend positieve uitkomsten van het landelijke onderzoek: “De brandweer heeft in onze regio grote slagen gemaakt met professionalisering en flexibilisering. De veiligheid voor onze inwoners en onze omgeving kan daarbij ook bij calamiteiten op de best mogelijke manier worden beschermd.”

Aanleiding inspectieonderzoek
De repressieve brandweerzorg staat regelmatig in de aandacht, onder andere door vragen van Kamerleden en gemeenteraadsleden en door berichten in de media over onregelmatigheden bij de bestrijding van branden. Naar aanleiding van signalen van zorg en kritiek over de brandweerzorg heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie bij alle 25 veiligheidsregio’s onderzocht in welke mate de inrichting van de repressieve brandweerzorg voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het volledige rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ is in te zien op de website van de Inspectie J en V.

Waternet en Veiligheidsregio delen informatie bij incidenten met LCMS

Om snel en gemakkelijk informatie te kunnen delen bij incidenten, hebben de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Waternet afgesproken dat zij informatie voortaan delen via het landelijk informatiesysteem bij crises, LCMS. Hiermee hebben beide organisaties steeds een actueel en betrouwbaar beeld van het incident en zijn zij beter in staat om op tijd de juiste besluiten te nemen over de bestrijding daarvan.

Waternet en veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de veiligheid van de inwoners in deze regio. Bij watergerelateerde incidenten zoals (dreigende) overstromingen of extreme neerslag of droogte, is het belangrijk dat Waternet en de veiligheidsregio hun optreden goed op elkaar afstemmen.

Informatie delen bij incidenten
LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Het is een afgeschermde website om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisch werken. Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. LCMS is bij alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in gebruik. Ook diverse GHOR-regio’s en waterschappen gebruiken LCMS om in geval van grootschalig optreden hun informatiemanagementproces te ondersteunen.

Jaap Kelderman namens Waternet en John van der Zwan namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tekenden donderdag 30 november de uitbreiding van het convenant .

Convenant
De afspraken vloeien voort uit het convenant over de samenwerking in de crisisbeheersing dat Waternet en VRGV in 2015 hebben gesloten. De afspraken passen binnen het landelijke kader dat de veiligheidsregio’s en het veiligheidsinstituur IFV hebben gesteld voor de netcentrische samenwerking met crisispartners.

Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 Veiligheidsregio

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 vastgesteld. In het jaarverslag en de jaarrekening legt de Veiligheidsregio verantwoording af voor het jaar 2016. In de programmabegroting 2018 blikt de veiligheidsregio een jaar vooruit.

Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Vogelgriep

In een aantal Europese landen (en inmiddels ook in Nederland) is bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 aangetroffen. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Daarom heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Ook in België, Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen en eenden. Vogelgriep komt over de hele wereld voor.

Niet besmettelijk voor mensen
Infecties bij mensen zijn met de variant H5N8 nog nooit vastgesteld. Er zijn derhalve geen aanwijzingen dat mensen met het H5N8-vogelgriepvirus besmet kunnen raken, maar het kan nooit geheel worden uitgesloten.
De variant H5N8 is echter wel bewezen zeer besmettelijk en ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee. Het virus wordt verspreid door wilde (water)vogels.

Ophok- en afschermplicht
Daarom geldt op dit moment voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht. Dit geldt voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Daar is sinds maandag 14 november 2016 een ‘aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven’ aan toegevoegd. Dit betekent dat buitenstaanders geen stallen mogen bezoeken. Alleen voor bijvoorbeeld een dierenarts geldt een uitzondering. Ook is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels, het jagen op watervogels en jagen waarbij watervogels verstoord worden.

Hobby-vogels, kinderboerderijen en dierentuinen
Er geldt geen ophokplicht voor hobby-vogels. Wel moeten eigenaren van hobby-vogels zoveel mogelijk voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of met vogelpoep. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Wat moet u doen als u een dode vogel vindt?
Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken. Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045-5463188. Bel voor overige vragen met het Klantcontactcentrum NVWA: 0900-0388.

Meer informatie
Rijksoverheid – maatregelen tegen vogelgriep
Rijksoverheid – vragen en antwoorden over vogelgriep
RIVM – veelgestelde vragen over vogelgriep

Geen nieuw oefencentrum op Crailo

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ziet af van de voorgenomen aankoop van een gedeelte van Crailo voor een permanent regionaal oefencentrum voor hulpverleningsdiensten. De veiligheidsregio en de provincie Noord-Holland gaan kijken onder welke voorwaarden het huidige tijdelijke oefencentrum voorlopig op haar huidige locatie kan blijven.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wilde grond kopen van de provincie Noord-Holland in het zuidoosten van het voormalig militair oefenterrein Crailo, om daar een permanent oefencentrum te vestigen voor hulpverleningsdiensten. De veiligheidsregio en de provincie Noord-Holland hebben daarover eind 2014 afspraken gemaakt en een intentieovereenkomst ondertekend.

Deelname Veiligheidsregio Utrecht een vereiste
Voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was deelname van de Veiligheidsregio Utrecht noodzakelijk om het realiseren van een nieuw oefencentrum financieel mogelijk te maken. De onderhandelingen hierover tussen de veiligheidsregio’s hebben de afgelopen periode plaatsgevonden. Hierbij zijn aanvullende voorwaarden gesteld die niet konden worden ingewilligd. Hierdoor ziet Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zich nu genoodzaakt om af te zien van de aankoop van de grond en daarmee van de realisatie van een nieuw oefencentrum. De provincie Noord-Holland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek betreuren het dat hiermee een einde komt aan het traject dat zij gezamenlijk zijn aangegaan.

Huidig oefencentrum
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek huurt sinds een aantal jaren een centraal gelegen locatie ten Noordwesten van de laan ‘Gebed zonder End’ van de provincie Noord-Holland als tijdelijk oefencentrum. Op en rond deze locatie staat op termijn woningbouw gepland. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland gaan kijken onder welke voorwaarden het tijdelijke oefencentrum voorlopig op haar huidige locatie kan blijven. De huurtermijn hiervoor is mede afhankelijk van de planning en de realisatie van nieuwe ontwikkelingen op Crailo. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd. Na de zomer komt de veiligheidsregio met een nieuw plan.

Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Op maandag 6 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kun  je nagaan of je mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Als je telefoon is ingesteld voor NL-Alert, ontvang je bij een noodsituatie in de buurt een tekstbericht op je mobiel. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga nu naar de instelhulp, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

NL-Alert is sinds 2012 meer dan honderd keer ingezet. Met name bij grote branden is NL-Alert veelvuldig gebruikt, maar ook bij explosiegevaar en onverwacht noodweer is NL-Alert ingezet om mensen in de directe omgeving te waarschuwen.

NL Alert

Is uw telefoon ook al ingesteld voor NL Alert?

Als je het controlebericht op 6 juni ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Werkt jouw mobiel niet of heb je nog geen NL-Alert, ga dan naar de instelhulp: Instelhulp

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op de website van NL-Alert: Website NL-Alert

 

 

Jaarlijkse bestuursconferentie 2016

Op woensdag 25 mei 2016 is het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bijeen geweest voor de jaarlijkse bestuursconferentie.

Op deze dag is meningsvormend gesproken over een aantal actuele thema´s. Ricardo Weewer heeft het bestuur geïnspireerd met zijn lectorale rede over ´De rode kroonjuwelen, over de noodzaak tot kennisontwikkeling voor de brandweer´.

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Daarna hebben de burgemeesters gesproken met Annemiek Nelis van het NCTV over de samenwerking tussen de regionale en landelijk overheid bij terroristische aanslagen en Pieter Benschop heeft het bestuur bijgepraat over de specifieke afspraken in Midden Nederland m.b.t. leiding en coördinatie

 

bij terrorismegevolgbestrijding (driehoek/SGBO vs. regionale crisisorganisatie). De voortgang met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer Midden Nederland is toegelicht door Jan Biemolt. Tevens heeft het bestuur uitgebreid stil gestaan bij- en gediscussieerd over de ontwikkeling van strategische communicatie bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Tot slot is er gesproken over uitvoering van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Aan de hand van een drietal opgaven uit het beleidsplan, namelijk het aansluiten op maatschappelijke verandering, met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden Nederland en het verbreden van het gebruik van de crisisorganisatie door gemeenten, is gepeild bij de bestuurders of we de goede kant op gaan.

Tijdens het middagdeel stond er ook een reguliere (openbare) bestuursvergadering op het programma. Klik op de link om de agena en vergaderstukken te bekijken: Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 25 mei 2016 (openbaar) (zip 2,9MB)

Het was een inspirerende dag waar de veiligheidsdirectie en de diverse adviseurs van het OM, het ministerie, de provincie, het waterschap en defensie uitgebreid met de bestuurders van gedachten konden wisselen over actuele thema´s.

 

 

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangepast

Alle colleges van burgemeesters en wethouders hebben op voorstel van het algemeen bestuur van  Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten om, na toetsing bij de gemeenteraden, de gemeenschappelijke regeling aan te passen. De nieuwe gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de opheffing van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en de instelling van de gemeente Gooise Meren.

Per 1 juni 2016 treedt de aangepaste regeling in werking door publicatie in de Staatscourant.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 (Pdf, 224kB)