Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Op maandag 6 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kun  je nagaan of je mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Als je telefoon is ingesteld voor NL-Alert, ontvang je bij een noodsituatie in de buurt een tekstbericht op je mobiel. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga nu naar de instelhulp, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

NL-Alert is sinds 2012 meer dan honderd keer ingezet. Met name bij grote branden is NL-Alert veelvuldig gebruikt, maar ook bij explosiegevaar en onverwacht noodweer is NL-Alert ingezet om mensen in de directe omgeving te waarschuwen.

NL Alert

Is uw telefoon ook al ingesteld voor NL Alert?

Als je het controlebericht op 6 juni ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Werkt jouw mobiel niet of heb je nog geen NL-Alert, ga dan naar de instelhulp: Instelhulp

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op de website van NL-Alert: Website NL-Alert

 

 

Jaarlijkse bestuursconferentie 2016

Op woensdag 25 mei 2016 is het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bijeen geweest voor de jaarlijkse bestuursconferentie.

Op deze dag is meningsvormend gesproken over een aantal actuele thema´s. Ricardo Weewer heeft het bestuur geïnspireerd met zijn lectorale rede over ´De rode kroonjuwelen, over de noodzaak tot kennisontwikkeling voor de brandweer´.

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Presentatie tijdens de jaarlijkse bestuursdag 2016

Daarna hebben de burgemeesters gesproken met Annemiek Nelis van het NCTV over de samenwerking tussen de regionale en landelijk overheid bij terroristische aanslagen en Pieter Benschop heeft het bestuur bijgepraat over de specifieke afspraken in Midden Nederland m.b.t. leiding en coördinatie

 

bij terrorismegevolgbestrijding (driehoek/SGBO vs. regionale crisisorganisatie). De voortgang met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer Midden Nederland is toegelicht door Jan Biemolt. Tevens heeft het bestuur uitgebreid stil gestaan bij- en gediscussieerd over de ontwikkeling van strategische communicatie bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Tot slot is er gesproken over uitvoering van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Aan de hand van een drietal opgaven uit het beleidsplan, namelijk het aansluiten op maatschappelijke verandering, met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden Nederland en het verbreden van het gebruik van de crisisorganisatie door gemeenten, is gepeild bij de bestuurders of we de goede kant op gaan.

Tijdens het middagdeel stond er ook een reguliere (openbare) bestuursvergadering op het programma. Klik op de link om de agena en vergaderstukken te bekijken: Stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 25 mei 2016 (openbaar) (zip 2,9MB)

Het was een inspirerende dag waar de veiligheidsdirectie en de diverse adviseurs van het OM, het ministerie, de provincie, het waterschap en defensie uitgebreid met de bestuurders van gedachten konden wisselen over actuele thema´s.

 

 

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangepast

Alle colleges van burgemeesters en wethouders hebben op voorstel van het algemeen bestuur van  Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten om, na toetsing bij de gemeenteraden, de gemeenschappelijke regeling aan te passen. De nieuwe gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de opheffing van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en de instelling van de gemeente Gooise Meren.

Per 1 juni 2016 treedt de aangepaste regeling in werking door publicatie in de Staatscourant.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 (Pdf, 224kB)

Beleidsplan 2016-2019 definitief vastgesteld

Het beleidsplan schetst het voorgenomen beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de komende vier jaar. Naast een aantal algemene, integrale beleidsthema’s, beschrijft het voorgenomen beleid voor de domeinen crisisbeheersing & rampenbestrijding, brandweer, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg.

Afgelopen september hebben wij het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 voorlopig vastgesteld. De afgelopen periode heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenteraden, omliggende veiligheidsregio’s, het waterschap en de politie. We willen alle partners bedanken voor hun reacties en betrokkenheid.

Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van het beleidsplan. Zo is de relatie met het voorafgaande beleidsplan verduidelijkt. Verder is bij de aanpak van prioritaire risico’s duidelijk gemaakt dat voor alle overige risico’s een basisniveau gehanteerd wordt. Aan de prioritaire risico’s is er één toegevoegd (brand in een gebouw met niet of verminderd zelfredzame personen). Bij het beleidsthema brandveilig leven is eveneens aandacht voor preventie in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen expliciet opgenomen.

Het beleidsplan is nu definitief vastgesteld en zal jaarlijks worden herijkt.
Download het Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016-2019

Landelijke Veiligheidsdag – 16 april 2016

Altijd al willen weten hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken? Reddingswerkers, brandweer, lifeguards van de Reddingbrigade, duikteams, militairen en politiespecialisten laten zien hoe zij in de praktijk (gezamenlijk) slachtoffers redden, welke hulpdiensten uitrukken bij een melding en wie wat doet op de plaats delict.

 

Flyer Landelijke Veiligheidsdag - 16 april 2016

Kom op zaterdag 16 april 2016 van 12.00 tot 17.00 uur alles te weten te over het werk van politie, brandweer, ambulance, reddingsbrigade en defensie tijdens de Landelijke Veiligheidsdag in het centrum van Almere.

Nederland is een land van water, maar wie is verantwoordelijkheid bij een reddingsactie op het water? Wie komen er dan in actie en welke rol hebben de hulpverleners? Je kunt het allemaal beleven tijdens de Veiligheidsdag. Ook op het land kan het publiek een grootschalige, gezamenlijke actie verwachten.

Kortom, er is voor jong en oud van alles te zien, te doen en te beleven. Kom kijken en laat je informeren!

 

Kijk voor meer informatie op de website: Landelijke Veiligheidsdag

Bron: VVV Almere en Hulpverlening.nl

Waarnemend burgemeester Muiden Marleen de Pater–van der Meer overleden

Mevrouw M.L. de Pater-van der Meer

 

Op zondag 13 december 2015 is waarnemend burgemeester van Muiden, mevrouw M.L.de Pater-van der Meer overleden. Mevrouw De Pater-van der Meer overleed op 65-jarige leeftijd in het bijzijn van haar familie in Zutphen.

Mevrouw De Pater-van der Meer was vanuit haar functie als waarnemend burgemeester van Muiden sinds 28 september 2010 als bestuurslid verbonden aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is dan ook diep bedroefd over haar overlijden.

Wij hebben haar leren kennen als iemand die in onze vergaderingen nadrukkelijk aanwezig was. Als mensen-mens nam zij met respect voor ieders mening actief deel aan de gesprekken. Voor haar werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in het bijzonder zijn wij mevrouw De Pater-van der Meer veel dank verschuldigd. Wij zullen haar met respect en waardering blijven herinneren.

Wij wensen de familie en vrienden van mevrouw De Pater-van der Meer veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

De vlaggen op de brandweerposten Muiden en Muiderberg hangen tot en met vrijdag halfstok.

Namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

Pieter Broertjes. voorzitter
John van der Zwan, directeur

 

Op 7 december wordt het NL-Alert controlebericht weer uitgezonden

beeld_controleberichtOp maandag 7 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook mensen in Gooi en Vechstreek nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Omdat dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat is ook duidelijk aangegeven in het bericht. Heeft u uw mobiel nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl.

Wilt u ook direct informatie bij een noodsituatie? Zeven redenen om nu NL-Alert in te stellen op uw mobiel:

 

  1. NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert wordt u door een tekstbericht op uw mobiel direct geïnformeerd over een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich.
  2. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. Met NL-Alert wordt u gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
  3. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
  4. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.
  5. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit nog zelf doen. U kunt dit eenvoudig nagaan op www.nl-alert.nl.
  6. Alleen als u in de directe omgeving van de noodsituatie bent, ontvangt u een NL-Alert. De aanwijzingen over wat u het best kunt doen voor uw veiligheid zijn zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld in welke richting u het gebied moet verlaten.
  7. Twee keer per jaar zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, bent u er zeker van dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Op maandag 7 december rond 12.00 uur wordt het volgende NL-Alert controlebericht uitgezonden.

Opvangverbond: 800 tot 1200 vluchtelingen op Crailo

De provincie Noord-Holland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zetten in op de opvang van 800 tot 1200 vluchtelingen op een voormalig azc-terrein in ontwikkelingsgebied Crailo. Om dat mogelijk te maken zijn beide partijen een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar verwerving van grond en gebouwen op Crailo door het COA. Die zijn eigendom van de provincie.

De negen gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes – verenigd in het Opvangverbond – ronden met deze uitkomst het onderzoek af dat ze de afgelopen tien weken voerden naar de mogelijkheden in de regio voor opvang van vluchtelingen.

Carolien Schippers (COA): “Inzet van ons onderzoek is een opvangperiode van circa tien jaar op het oostelijk deel van Crailo. De gehele locatie heeft van 1992 tot 2012 gefunctioneerd als azc. Het ligt binnen de gemeentegrenzen van Hilversum en Laren, maar in een zeer landelijke omgeving. Er zijn nagenoeg geen direct omwonenden, terwijl er wel voorzieningen in de nabijheid zijn. Bovendien is de bereikbaarheid vanwege de ligging aan de A1 en per openbaar vervoer uitstekend.”

In een gebouw op het betreffende terrein worden nu al ongeveer honderd vluchtelingen gehuisvest ten behoeve van de crisisopvang. De vluchtelingen uit deze groep werden eerder door de gemeenten Laren en Wijdemeren opgevangen.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is als eigenaar van de grond en opstallen een belangrijke partner in het besluitvormingsproces. Gedeputeerde Elisabeth Post: “We zijn blij met het onderzoek. Verkoop van het terrein aan het COA kan wat ons betreft snel tot opvang leiden.”

COA en Provincie verwachten de resultaten van het onderzoek binnen enkele maanden. Daarna kan over de definitieve vorm en duur van de opvang besloten worden. Het Bussumse deel van Crailo (rond de voormalige Palm-kazerne) maakt geen deel uit van het onderzoek, die locatie werd door het COA niet geschikt geacht. Overigens zullen zich de bewoners van het terrein naar verwachting voor inkopen op Bussum oriënteren.

‘Meest regionale locatie van de regio’

Voorzitter van de Veiligheidsregio, die namens het Opvangverbond aan tafel zat met Provincie en COA, burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes: “De uitkomst van onze zoektocht stemt tot tevredenheid. Crailo ligt in het hart van de Gooi- en Vechtstreek en is daarmee de meest regionale plaats van de regio. Met deze aanpak levert de regio een passende en ruimhartige bijdrage aan de opvang van vluchtelingen, waarbij ook zo veel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van inwoners.” De opvanglocatie wordt een regionaal centrum, waarbij de regiogemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven dragen voor voorzieningen.

Potentiële locaties

Het terrein is een van de potentiële locaties op een lijst, die aan het COA gepresenteerd is door deelnemende gemeenten. Het COA heeft deze locaties bijna allemaal afgewezen, op technische gronden. Pieter Broertjes: “Het Opvangverbond hanteerde voor die lijst het principe van regionale spreiding en relatief bescheiden aantallen vluchtelingen per locatie, maximaal ongeveer 400. Nu we met alle partijen deze oplossing hebben bereikt, is deze aanpak minder relevant geworden. Maar er kunnen zich natuurlijk op termijn nieuwe feiten en omstandigheden aandienen: een aanwijzing uit Den Haag bijvoorbeeld. Dan gaan we opnieuw met partners in gesprek.”

Statushouders

Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek huisvesten al sinds de jaren ‘90 statushouders. Ze zullen dat blijven doen, waarbij de taakstelling op regionaal niveau dit jaar (plm. 300) wordt gehaald.

Binnen de regio is afgesproken dat de taakstelling in gezamenlijkheid, vanuit het solidariteitsprincipe, zal worden opgepakt. Dat betekent bij voorbeeld dat gemeenten die een relatief beperkte sociale woningvoorraad hebben, zoals Laren, een beroep zullen mogen doen op andere gemeenten.

De regiogemeenten kiezen voor een aanpak waarbij de plaatsing van statushouders zo min mogelijk effect heeft op andere woningzoekenden, het zogeheten ‘verdringingseffect’. Maatregelen daartoe worden per gemeente uitgewerkt.

Leger des Heils neemt organisatie opvang vluchtelingen over

Vanaf woensdag 21 oktober vindt de opvang van de ongeveer honderd vluchtelingen op Crailo plaats door hulporganisatie Leger des Heils.

Deze organisatie draagt zorg voor een professionele begeleiding van de vluchtelingen, onder meer door het bieden van dagbesteding en het zorgen voor een rustige leefomgeving.

De gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek, verenigd in het ‘Opvangverbond’, hebben maandagochtend een contract met het Leger des Heils gesloten voor maximaal een half jaar. De bestuurlijke regie over de opvang blijft in handen van de Veiligheidsregio. Zodra het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de coördinatie op Crailo overneemt, eindigt de overeenkomst met het Leger des Heils. De regio stuurt het COA een brief met het verzoek om die opvang zo spoedig mogelijk op zich te nemen.

De uitgaven voor de inhuur van het Leger des Heils worden door de regio beschikbaar gesteld. De regio zal deze uitgaven ten dele compenseren uit de door het COA ter beschikking gestelde vergoeding voor de opvang. Het overige deel van de kosten wordt omgeslagen over de regiogemeenten via een verdeelsleutel.

De regio onderzoekt ondertussen samen met de provincie Noord-Holland de inzet van Crailo als locatie voor noodopvang van vluchtelingen voor een periode van maximaal twee jaar.

Het COA heeft elke vluchteling die zich een week geleden vanuit Wijdemeren op Crailo meldde, geregistreerd. Elke af- en aanmelding binnen de groep – van ongeveer 100 personen – sindsdien, wordt bijgehouden. Het staat de vluchtelingen vrij om zich naar elders te begeven; Crailo is geen gevangenis. Overigens verloopt de opvang tot op heden zonder incidenten.

Op woensdag 21 oktober vindt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de identificatie plaats van alle vluchtelingen van Crailo. Deze identificatie vindt plaats op een speciaal daartoe ingerichte tijdelijke post van de vreemdelingenpolitie te Leusden. Daarmee wordt voor elke vluchteling duidelijk welke vorm de verdere procedure krijgt.

Werkbezoek minister Van der Steur aan meldkamer in Naarden

Woensdag 5 augustus bracht minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie een werkbezoek aan de Meldkamer in Naarden. Dat is in onze regio de plek waar 112 meldingen binnenkomen die om snel ingrijpen van politie, brandweer of de ambulancedienst vragen.

foto bezoek van der steur

De minister werd ontvangen door de Naardense burgemeester Joyce Sylvester en door de Huizense burgemeester en portefeuillehouder regionale brandweer Fons Hertog.

De meldkamer van Gooi en vechtstreek bestrijkt geografisch gezien een kleiner gebied dan de meeste andere meldkamers in Nederland en is dan ook wat kleiner van opzet. Aan de hand van een simulatie kreeg de minister een inkijkje in de werkwijze van een kleinschalige meldkamer bij grotere incidenten.

Verder sprak hij met enkele centralisten die op de meldkamer werken  en met sleutelpersonen binnen de regio op het gebied van rampenbestrijding: John van der Zwan (commandant brandweer), Willem Woelders (plaatsvervangend eenheidschef politie Midden-Nederland), René Ton (directeur regionale ambulancevoorziening) en René Stumpel (directeur publieke gezondheid).
van der steur 3a

van der steur 6

van der steur 4