Beleid en kwaliteit

Het beleid van de veiligheidsregio wordt in hoge mate bepaald door de risicovolle situaties die binnen de veiligheidsregio kunnen leiden tot een brand, ramp of crises. Drie plannen staan hierbij centraal: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en het regionaal crisisplan.

Het begint met identificeren, inventariseren en beoordelen van de risico’s in de veiligheidsregio in het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan, waarin het bestuur van de veiligheidsregio de prioriteiten voor de komende beleidsperiode en de operationele prestaties (vast)stelt. Het regionaal crisisplan beschrijft vervolgens hoe de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio wordt georganiseerd.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft een overzicht van de risico’s in de regio. Dit overzicht is gebaseerd op de ramp- en crisistypen die zich in de regio kunnen voordoen en de aanwezigheid van risicovolle objecten in de eigen en omliggende regio’s.

Eerst wordt geïnventariseerd welke risico’s zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen. Vervolgens worden deze risico’s beoordeeld op twee dimensies: de impact (slachtoffers, schade aan economie, ecologie, cultureel erfgoed e.d.) en de waarschijnlijkheid dat het risico zich kan voordoen.

Hieronder treft u het meest recente risicoprofiel en de bijbehorende bijlagen aan:
Regionaal Risicoprofiel Rapport (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.04MB)
Regionaal Risicoprofiel Bijlagen (status definitief 25 maart 2015) (Pdf, 1.51MB)

Beleidsplan

Het beleidsplan schets het voorgenomen beleid van de veiligheidsregio voor de komende jaren. Het bestuur bepaalt de strategische uitgangspunten mede op grond van het risicoprofiel. Het beleidsplan is op 27 maart 2019 vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Het beleid van de veiligheidsregio is op onderdelen uitgewerkt in andere documenten. Omwille van hun omvang zijn zij niet in het geactualiseerde beleidsplan opgenomen. Zij moeten wel geacht worden er integraal onderdeel van uit te maken. Het gaat om de volgende stukken:

Bijlage 1 – Brandrisicoprofiel (7 mei 2013)
Bijlage 2 – Brandveiligheid op maat – Beleidsplan risicobeheersing (juni 2013)
Bijlage 3 – Brandveiligheid op maat – Repressieve dekking 2.0 BGV (juni 2013)
Bijlage 4 – Organisatieplan Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek (nov 2013)
Bijlage 5 – Organisatieplan Brandweer (dec 2013)
Bijlage 6 – Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek / 12 februari 2014
Bijlage 7 – Meerjarenbeleidsplan multidisciplinaire vakbekwaamheid 2014 – 2018 (feb 2014)
Bijlage 8 – Organisatieplan multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding (dec 2014)
Bijlage 9 – Visie 2020 (feb 2015)
Bijlage 10 – Productenboek veiligheidsbureau (maart 2015)
Bijlage 11 – Regionaal Risicoprofiel / 25 maart 2015
Bijlage 12 – Notitie uitwerking aanbevelingen visitatie (okt 2016)

Regionaal crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking op de bestrijding van crises en rampen. Het omvat ook afspraken die we maken met andere betrokken partijen over hoe zij aansluiten op onze operationele organisatie. Het regionaal crisisplan is gericht op verdere kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing met heldere afspraken over verantwoordelijkheden. Het unieke is dat dit plan is geschreven voor Gooi en Vechtstreek én voor Flevoland. Gemeenten en crisispartners kunnen zo eenduidig met elkaar samenwerken.

Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek (versie 2.1, september 2017)

Evaluaties

Door te evalueren ontdekken we onze verbeterpunten. Evaluaties kunnen plaatsvinden na zowel incidenten als realistische oefeningen. De leerpunten worden opgenomen in het oefenprogramma.