Beleid en kwaliteit

Het beleid van de veiligheidsregio wordt in hoge mate bepaald door de risicovolle situaties die binnen de veiligheidsregio kunnen leiden tot een brand, ramp of crises. Drie plannen staan hierbij centraal: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en het regionaal crisisplan.

Het begint met identificeren, inventariseren en beoordelen van de risico’s in de veiligheidsregio in het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan, waarin het bestuur van de veiligheidsregio de prioriteiten voor de komende beleidsperiode en de operationele prestaties (vast)stelt. Het regionaal crisisplan beschrijft vervolgens hoe de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio wordt georganiseerd.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft een overzicht van de risico’s in de regio. Dit overzicht is gebaseerd op de ramp- en crisistypen die zich in de regio kunnen voordoen en de aanwezigheid van risicovolle objecten in de eigen en omliggende regio’s.

Eerst wordt geïnventariseerd welke risico’s zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen. Vervolgens worden deze risico’s beoordeeld op twee dimensies: de impact (slachtoffers, schade aan economie, ecologie, cultureel erfgoed e.d.) en de waarschijnlijkheid dat het risico zich kan voordoen.

Het huidig geldende risicoprofiel en de bijbehorende bijlagen vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties

Beleidsplan

Het beleidsplan schets het voorgenomen beleid van de veiligheidsregio voor de komende jaren. Het bestuur bepaalt de strategische uitgangspunten mede op grond van het risicoprofiel. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is gekozen voor een gezamenlijk beleidsplan. Dit gezamenlijk beleidsplan is op 2 december 2020 vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Het beleidsplan is te vinden op onze gezamenlijke website:
-> Samen.vrfgv.nl

Regionaal crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking op de bestrijding van crises en rampen. Het omvat ook afspraken die we maken met andere betrokken partijen over hoe zij aansluiten op onze operationele organisatie. Het regionaal crisisplan is gericht op verdere kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing met heldere afspraken over verantwoordelijkheden. Het unieke is dat dit plan is geschreven voor Gooi en Vechtstreek én voor Flevoland. Gemeenten en crisispartners kunnen zo eenduidig met elkaar samenwerken.

Het huidig geldende regionaal crisisplan vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties

Evaluaties

Door te evalueren ontdekken we onze verbeterpunten. Evaluaties kunnen plaatsvinden na zowel incidenten als realistische oefeningen. De leerpunten worden opgenomen in het oefenprogramma.