Crisisbeheersing

De incidenten waarmee onze regio te maken krijgt, variëren van karakter. De crisisorganisatie is niet meer primair gericht op een flitsramp, maar ook op een opbouwende calamiteit. Door de partners binnen de veiligheidsregio multidisciplinair samen te laten werken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, beogen wij de effectiviteit en kwaliteit van de veiligheid te versterken.

De crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie is in Nederland beleidsmatig en operationeel georganiseerd aan de hand van de zogenaamde veiligheidsketen. Deze keten bestaat uit 5 schakels:

  • pro-actie
  • preventie
  • preparatie
  • repressie
  • nazorg

Duidelijke structuur

Wanneer zich een ramp of crisis voordoet, zorg een duidelijke structuur en organisatie ervoor dat de bestrijding sneller en efficiënter verloopt. Daarom zijn er per veiligheidsregio goede procedures om de coördinatie en samenwerking tussen alle bij de bestrijding betrokken organisaties te regelen, die samenkomen in de GRIP-procedure.

Voorbereiding

Door middel van operationele voorbereiding bereidt de veiligheidsregio zich voor op het bestrijden van grootschalige incidenten en crises. In samenwerking met hulpverleners en partnerorganisaties worden hierover afspraken vastgelegd in draaiboeken, procedures en handreikingen. In het crisisplan beschrijft de regio hoe de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio wordt georganiseerd, hoe invulling wordt gegeven aan de hoofdstructuur  en hoe bestuurlijke en operationele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd. Omdat onze veiligheidsregio voor een belangrijk gedeelte samenwerkt met Veiligheidsregio Flevoland, hebben beide regio´s een gezamenlijk crisisplan opgesteld.

Het huidig geldende ‘Regionaal Crisisplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek’ vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties

Vakbekwaamheid

Iedereen die een rol heeft tijdens incidenten en crises, moet voor deze taak goed opgeleid en geoefend zijn. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek biedt daarom een breed pakket aan opleidingen. Ook zorgt de regio samen met de partners dat er regelmatig geoefend wordt. Uitgangspunt bij het opleiden, trainen en oefenen is dat de hulpverleners en functionarissen niet alleen vakbekwaam wórden, maar ook vakbekwaam blíjven.