Over de veiligheidsregio

Wat is een veiligheidsregio?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Bezoek de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de veiligheidsregio’s:
Veiligheidsregio’s en crisisbeheersing | Rijksoverheid.nl

De gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vindt u bij de ‘Publicaties’ op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties

Wat doet een veiligheidsregio?

De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

De bestuurlijke structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt met duidelijke taken en bevoegdheden neergezet. Doordat de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie onder één regionaal bestuur vallen, is het aansturen van de hulpverleningsdiensten en een gecoördineerde aanpak gemakkelijker en slagvaardiger.

De veiligheidsregio beoogt:

  • burgers beter te beschermen tegen risico’s;
  • betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises;
  • brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie;
  • versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht.

Wat zijn de taken van de veiligheidsregio?

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voert de volgende taken voor de deelnemende gemeenten uit:

  • Het inventariseren van de grootste risico’s in de regio.
  • Het instellen en in stand houden van een brandweer. De belangrijkste taak van de brandweer is het voorkomen, beperken en bestrijden van branden en gevaren bij ongevallen (anders dan brand).
  • Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.
  • Het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor bevolkingszorg. De belangrijkste taken van bevolkingszorg is het voorlichting van en op opvangen/verzorgen van de bevolking bij rampen en crises.
  • Het voorbereiden op crises en rampen en het organiseren van de crisisorganisatie. Deze taken worden gezamenlijk uitgevoerd door de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg.
  • Het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Deze taak wordt binnenkort belegd bij de Landelijke meldkamerorganisatie.