Risicobeheersing

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom houdt de veiligheidsregio zich actief bezig met risicobeheersing. Het doel van risicobeheersing is het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. Maar ook het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties. Er zijn diverse wetten en regels van kracht binnen dit werkveld. De veiligheidsregio adviseert en ondersteunt gemeenten, burgers en partnerorganisaties.

Door middel van deze adviezen, maatregelen en beïnvloeding van wetgeving en normstelling, vraagt de veiligheidsregio in een vroeg stadium aandacht voor fysieke veiligheid. Op die manier kunnen risico’s en effecten van calamiteiten in een vroeg stadium tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en beheerst.

Evenementenveiligheid

Evenementen leveren een bijdrage aan cultuur, toerisme en het sociaal-maatschappelijk leven in de gemeenten en de regio maar zijn niet geheel zonder risico’s. Nog steeds groeit de omvang en het aantal evenementen binnen de regio. Ook worden evenementen steeds complexer waardoor de veiligheidsrisico’s veranderen. Dit besef speelt enorm bij organisatoren, gemeenten en de veiligheidsregio. Daarom bereiden zij zich gezamenlijk zo goed mogelijk voor op het voorkomen en beheersen van de risico’s.

De veiligheidsregio stelt het Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid op. Hierin staat beschreven hoe de veiligheidsregio om gaat met grotere evenementen die meer impact hebben op de veiligheidsbeleving. Deze zogenoemde aandachts- en risicovolle evenementen worden inzichtelijk gemaakt in de ‘Regionale Evenementenkalender’

Het ‘Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid’ en de ‘Regionale Evenementenkalender’ vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties

Regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel schetst een overzicht van de grootste risico’s in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit overzicht is gebaseerd op de rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen en de aanwezigheid van risicovolle objecten in de regio of aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel vormt de basis van het beleidsplan en de maatregelen gericht op risicobeheersing in de regio.

Het huidige Regionaal Risicoprofiel en de bijlagen vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties