Wet open overheid (Woo)

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdt zich aan de Wet open overheid (Woo). Naast dat wij ons
inspannen om informatie actief openbaar te maken, kunt u ook verzoeken informatie openbaar te
maken. Dit heet een Woo-verzoek.

Indienen
U kunt een Woo-verzoek het best schriftelijk indienen. Stuur een e-mail naar:
secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl.

U kunt een Woo-verzoek eventueel ook per post doen. Stuur uw verzoek naar:
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer
 • dat het om een Woo-verzoek gaat
 • over welk onderwerp het gaat
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig
  mogelijk)
 • over welke periode het gaat

Behandeling van uw verzoek
Na ontvangst van het Woo-verzoek door de veiligheidsregio, ontvangt u een bevestiging. Als er nog
vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

Wij hebben 4 weken de tijd om te reageren. Maar soms duurt het langer. Soms is 4 weken niet
genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. Wij mogen er dan 2 weken langer over doen. U krijgt
hier dan bericht over. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg.
In dat geval maakt de organisatie afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke
informatie u als eerste wilt ontvangen.

Kosten Woo-verzoek
U hoeft niet te betalen voor de behandeling van uw Woo-verzoek.

Verstrekking documenten
Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. Uw (geanonimiseerde)
verzoek, het besluit daarop en openbaar gemaakte stukken staan vanaf dat moment op een openbare
plek op het internet.

Als de organisatie de gevraagde stukken niet heeft
Heeft de organisatie de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

 • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek
  doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
 • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

Privacy en concurrentie
Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de
documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van
personen of omdat er concurrentiegevoelige informatie van bedrijven in staan. In het besluit wordt
toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet
openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze
belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat
informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van
bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze
partijen worden meegenomen in het besluit, maar de veiligheidsregio is niet verplicht om deze
standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woobesluit wordt genomen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het Woo-besluit? In dat geval kunt u een bezwaar indienen. Hoe dit werkt
leest u in het Woo-besluit.

Afgehandelde Woo-verzoeken
Bekijk hier de afgehandelde Woo-verzoeken.